ثدانه و شش رمضانی

درخواست حذف این مطلب
ﺧﺪﺍﺎ ! ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ شعبان و ورود به رمضان ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣ ﻨﺎﻫﺎﻥ و ورود به سعادت و خوشبختی ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ... ﺍﻟﻬ ﻧﺼﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺑﺼﺮ ﺮﺩﻢ، ﺑﺼﺮﻣﺎﻥ ﻦ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺮ ﺑﺮﻧﺮﺩﻢ. ﺍﻟﻬ ﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻨﻪ ﻫﺎ ﻤﺎﻥ ﺑﺰﺩﺍ، ﺯﺑﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺮ ﻧﻌﻤﺘﻤﺎﻥ ﺑﺨﺸﺪ ﺷﺎﺮﻣﺎﻥ ﻦ، ﺍﺮ ﺑﻼ ﺍﻓﻨﺪ ﺻﺎﺑﺮﻣﺎﻥ ﻦ ﺁﺯﻣﻮﺩ ﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﻦ . "ﺁﻣﻦ یارب العالمین"
ماه رحمت و برکت ماه عبادت خدا ماه آمرزش گناهان برشما دوستان عزیز مبارک بــــــاد
ماه رمضان مبارک باد
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق تعالی